Komplexné služby v oblasti arbitráže,

vymáhania pohľadávok a korporátnych služieb.


Od roku 2008

Spoločnosť   Arbitrium  iustitia  s.r.o.  bola  založená  v roku 2008   v   Komárne.   Už  pri   svojom   vzniku  zriadila  Stály rozhodcovský súd,  ktorý  si  časom získal  povesť  spoľahli-vého a renomovaného arbitrážneho súdu. Počas jeho exis-tencie   bola   pred  týmto  Stálym  rozhodcovským  súdom rozhodnutá viac ako tisícka obchodných a civilných sporov. Po  zmene legislatívy  a  vynúteného zániku tohto arbitráž-neho súdu,  pôsobí konateľ spoločnosti naďalej ako samo-statný rozhodca  a  konzultant v oblasti národnej aj medzi-národnej  arbitráže.  Spoločnosť  medzičasom  rozšírila po-nuku služieb  o  inkaso pohľadávok a korporátne  služby, v  rámci  ktorých  poskytuje  služby ako napríklad zakladanie  a zmeny v s.r.o., odpredaj ready-made spoločností a pod..


Naše služby


Arbitráž

Odborné poradenstvo v oblasti vnútro-štátnej   a  medzinárodnej    obchodnej arbitráže, rozhodovanie  obchodných a civilných  sporov pred našim skúseným rozhodcom. 

Inkaso pohľadávok

Prevencia  vzniku pohľadávok, mandátna správa,   mimosúdne  inkaso  B2B  a B2C, odkup   spotrebiteľských   balíkov  pohľa-dávok, zastrešenie kompletného procesu vymáhania pohľadávok.

Korporátne služby

Zakladanie     obchodných     spoločností, organizačných zložiek, občianskych zdru-žení  a iných združení osôb a majetku na kľúč.  Realizácia  zmien,  odpredajov,  za-bezpečenie sídla, účtovníctva a podobne.

Viac o našich službách sa dozviete nižšie

Prejsť na kontakty  

Arbitráž (rozhodcovské konanie)

Čo  si  predstavovať  pod  slovom arbitráž?  Častokrát  ako  prvé  prídu  na  um komplikované  a  finančne  náročné  medzinárodné  spory  medzi nadnárodnými  korporáciami, poisťovne  žalujúce  Slovenskú  republiku o zákaz zisku, medzištátne teritoriálne spory a  podobne.  Tieto  medializované  spory  však predstavujú len vrchol pomysleného ľadovca.  Hlavne  v západoeurópskych a anglo-amerických  štátoch,  slúži  arbitráž  už  dlhé roky  ako  právny inštitút aj v bežných obchodno-právnych vzťahoch,  ale aj vo veciach civilných.  V  týchto  krajinách  sa  väčšina  obchodných  sporov  rieši práve arbitrážou. Arbitrážou  možno efektívne riešiť aj drobné obchodné, či občianskoprávne spory. 

Arbitráž, alebo aj  inak  povedané  rozhodcovské konanie,  patrí medzi alternatívne riešenie sporov  (alternative dispute resolution, skrátene ADR).  Alternatíva sa prejavuje  v zákonom danej možnosti zvolenia si inej formy  záväzného  vyriešenia  sporov,  než  akú predstavuje  konanie  pred  štátnym  súdom.  Arbitráž,  ako aj ostatné formy  ADR vznikli z potreby  zefektívnenia  riešenia sporov - zvýšenia flexibility konaní,  zníženia nákladov konania, urýchlenia celého procesu rozhodovania a v neposlednom rade aj z dôvodu odbremenia štátnych súdov. 

Založiť   právomoc   arbitrážneho  súdu   možno   uzavretím   rozhodcovskej  zmluvy  ako  samostatného  dokumentu,   vyhlásením zmluvných strán o  podrobení  sa právomoci arbitrážneho súdu a napokon najčastejším spôsobom,  včlenením  tzv. rozhodcovskej doložky do zmlúv,  objednávok atď..  Dôležité je,  aby bol dokument a tým pádom aj rozhodcovská doložka obojstranne podpísaný. Zakomponovaním  rozhodcovskej  doložky  v  znení, ktoré  nájdete  nižšie  na  našich stránkach,  alebo ktoré Vám radi pošleme,  sa nijakým  spôsobom  nebudete  obmedzovať  vo  výbere  riešenia sporu,  ktorý by zo zmluvného vzťahu mohol v budúcnosti nastať. Bude len na Vás, či sa v prípade žalovania druhej strany rozhodnete podať žalobu na všeobecný štátny súd, alebo na rozhodcovský súd/rozhodcovi, ktorého ste si určili v doložke, ako príslušného na rozhodnutie sporov z predmetného zmluvného vzťahu.

Aké  sú  výhody  arbitráže?   V našich  podmienkach je to predovšetkým samotná rýchlosť konania.  Arbitrážne konanie je väčšinou jednoinštančné a je vedené písomnou formou.  To znamená značnú úsporu nákladov  (cestovné náhrady,  trovy zastupovania atď). Samotný  poplatok  za  arbitrážne  konanie  je  tiež  vo  väčšine  prípadov  nižší  ako na všeobecnom súde.  Rozsudok arbitrážneho  súdu  má  rovnaké právne účinky ako rozsudok všeobecného súdu,  čiže je exekučným titulom.  Nakoľko Slovenská republika patrí medzi  signatárov  Dohovoru o uznaní  a  výkone  cudzích  rozhodcovských  rozhodnutí,  podpísanom   v  New Yorku 10. júna 1958  (uverejnený v Zbierke zákonov č. 74/1959 Zb.),  arbitrážny  rozsudok vydaný v Slovenskej republike je vykonateľný vo viac  ako 150 štátoch   sveta.    Táto   skutočnosť   predstavuje   mimoriadnu  výhodu  napríklad  pre  spoločnosti  obchodujúce  so  zahraničnými partnermi,  nakoľko  nie  sú  odkázané vymáhať pohľadávky na štátnom súde  dlžníka  v  zahraničí.  Finančné  a  časové  úspory  sú v týchto prípadoch značné.  Medzi  ďalšie  výhody arbitráže patrí napríklad aj  jej  neformálnosť,  zrozumiteľnosť ,  neverejnosť  a  v neposlednom rade aj výrazne obmedzené možnosti na obštrukcie v konaní žalovanou stranou sporu.

Všetky  informácie ohľadom  využitia  arbitráže  v  praxi a kompletné poradenstvo v oblasti vnútroštátnej a cezhraničnej arbitráže,  Vám  s  radosťou poskytne  konateľ  spoločnosti,  Mgr. Milan Bilka.   Od  roku  2008  pôsobil  ako  predseda  arbitrážneho  súdu  so sídlom  v  Slovenskej  republike,  kde právoplatne rozhodol stovky obchodných,  civilných,  ale aj spotrebiteľských sporov.  Od roku 2017  pôsobí  ako  samostatný  arbiter,  ktorého si zmluvné strany môžu ustanoviť na rozhodnutie sporov, ktoré medzi nimi vznikli, alebo ktoré môžu medzi nimi vzniknúť v budúcnosti.

Inkaso pohľadávok    

Odborné poradenstvo v oblasti pohľadávok:

Postaráme  sa  Vám  o  zníženie  rizika  vzniku   nevymožiteľných  pohľadávok,  revíziu  Vašich  zmlúv  a  obchodných postupov,  pre zefektívnenie   prípadných  vymáhacích  procesov  v  budúcnosti.   Poskytujeme   špecializované   poradenstvo   v   oblasti   využitia procesných  a  finančných   výhod  obchodnej  arbitráže,  podrobením  možných  budúcich  dlžníkov  z  celého  územia   Slovenskej republiky a zahraničia jurisdikcii jediného renomovaného slovenského rozhodcovského súdu,  respektíve overeného  a  skúseného rozhodcu.

Odkup súborov spotrebiteľských pohľadávok (Business to Customer-B2C):

Naša  spoločnosť  priamo  odkupuje  balíky  pohľadávok  od  spoločností  poskytujúcich  služby  koncovým užívateľom  a účastní sa tendrov  na  ich postúpenie.  Finančné  a  úverové spoločnosti,  dopravné podniky,  telekomunikačné,  internetové  ako  aj  ostatné spoločnosti,  bez ohľadu na objem svojich tržieb a územnú pôsobnosť,  väčšinou uprednostňujú  odpredaj celých  súborov  svojich pohľadávok, miesto ich vymáhania vlastnými kapacitami. Finančné audity a plánovacie stratégie spoločností jednoznačne ukazujú, že  odpredaj  pohľadávok  B2C  pôsobí  okamžite  pozitívne  na cash-flow spoločnosti, odbremeňuje zamestnancov od nadbytočnej administratívy a v konečnom dôsledku znižuje straty vzniknuté neplnením si finančných povinností klientmi. Spoločnosť Arbitrium iustitia s.r.o.  vždy  vymáha  tieto  pohľadávky striktne podľa účinných  právnych  predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti   ochrany  práv  spotrebiteľa  a  tým  dbá   aj   po  odkúpení  pohľadávok  na  dobré  meno  pôvodného  veriteľa.   S  dlžníkmi komunikujeme  väčšinou  prostredníctvom advokáta a vždy sa pokúšame primárne riešiť dlžobu vzájomne prijateľným spôsobom, ako  napríklad  splátkovým  kalendárom,  berúc  pritom  ohľad  na  konkrétnu životnú situáciu dlžníka. Pôvodný veritelia, ktorí nám postúpili svoje pohľadávky,  sa môžu spoľahnúť na náš profesionálny prístup voči svojim  exdlžníkom,  ktorí  sa  po  zlepšení  svojej finančnej situácie, častokrát stávajú opäť spokojnými zákazníkmi pôvodného veriteľa.

Mandátna správa pohľadávok, mimosúdne inkaso (Business to Business-B2B):

S  Vašimi  dlžníkmi  komunikujeme  promptne,   ale  seriózne  a  korektne,   jednotlivé  prípady  posudzujeme  vždy   individuálne  s prihliadnutím   na  Vaše  vzájomné vzťahy a na obchodnú a právnu  charakteristiku konkrétneho záväzkového vzťahu.  Vyrokujeme Vám  právne  záväzné dohody o spôsobe splatenia pohľadávok,  pravidelne Vás informujeme o stave a o dôležitých skutočnostiach vymáhacieho  procesu.  Správu  Vašich  pohľadávok vykonávame  na  základe zmluvy s jasne formulovanými ustanoveniami  a  bez akýchkoľvek skrytých poplatkov a povinností.

Korporátne služby

V oblasti korporátnych služieb ponúkame  našim  klientom  zakladanie  obchodných  spoločností, organizačných zložiek, podnikov zahraničných osôb, občianskych združení a iných združení osôb a majetku. Realizujeme zmeny v spoločnostiach, sprostredkujeme Vám vedenie účtovnej agendy, zabezpečenie sídla, kúpu slovenských aj zahraničných ready-made spoločností a podobne.

Všetky  konzultácie  a  registračné  úkony bude pre Vás realizovať výlučne právnik so zameraním na obchodné právo,  prípadne  ak tak bude vyžadovať zákon, tak advokát.  Všetky  potrebné  úkony a podania vykonávame v priebehu nie dní,  ale  hodín či dokonca minút od obdržania všetkých potrebných podkladov.

Korporátne  služby vykonávame na kľúč,  podľa individuálnych potrieb klientov,  pričom rozsah Vašej osobnej účasti necháme plne na Vás.  Väčšinu služieb,  ako napríklad založenie,  kúpu či zmeny v spoločnostiach vieme s Vami odkonzultovať a zrealizovať úplne bezkontaktne.

Založením a registráciou spoločnosti naša pomoc pri realizácii  Vášho podnikateľského zámeru nemusí končiť.  V  prípade  záujmu, Vám radi pomôžeme zastrešiť  kúpu alebo nájom vhodnej nehnuteľnosti,  sprostredkujeme  Vám vypracovanie cenových ponúk na výstavbu  podnikateľských,  priemyselných  a  technologických  stavieb,  vrátane  inžinierských   činností,  zastupovanie investora v stavebných konaniach pred príslušnými povoľovacími orgánmi,  vybavenie  potrebných  povolení  na príslušných orgánoch štátnej správy.

Všetky  konzultácie  sú  u  nás  samozrejme  vždy  zdarma.   S  dôverou  sa  na  nás  môžete  kedykoľvek nezáväzne obrátiť s Vašimi potrebami a požiadavkami.  Obratom Vám zašleme všetky potrebné informácie,  vrátane konečnej ceny za poskytnuté služby.


Aj oni sú naši klienti

Individuálny prístup, spoľahlivosť a diskrétnosť.

Arbitrium iustitia s.r.o.
Sídlo: Ulica slobody 19, 945 01 Komárno
Office: Dunajské nábrežie 14, 945 01 Komárno.
Poštová adresa: P.O. BOX 121, 945 05 Komárno

Identifikačné údaje:
IČO: 43 910 998
Zápis v OR: Okr. súd Nitra, Odd.: Sro, vl. č.: 21462/N
                                                             
 

mobil: 0903 537 545
linka pre dlžníkov:
0903 419 836

sud@arbitrium.sk arbitrium@arbitrium.sk

Pon-Pia: 9:00-16:00


Právne vyhlásenia:

Právny  základ  na  rozhodovanie sporov  v  rozhodcovskon konaní pred ustanoveným rozhodcom, predstavuje  § 8 ods. 1 zákona  č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.

Spoločnosť   Arbitrium  iustitia  s.r.o.   neposkytuje  služby  podľa  § 1  ods. 2  zákona č. 586/2003 Z. z.  o advokácii,  ktoré  poskytujú advokáti  zapísaní  v zozname advokátov, vedeným  Slovenskou  advokátskou komorou.  V prípade,  ak  zákon na niektorý úkon vyžaduje, aby bol vykonaný  advokátom zapísaným v zozname advokátov, spoločnosť tento úkon zabezpečí v zmysle zákona, prostredníctvom advokáta.